RENT A CAR & MINILEASING
Autonvuokraus facebook 

Vuokrasopimus ja -ehdot

 

Yleiset vuokrausehdot

 

HUOMIO kuin varaat netissä vähemmän kuin 24h ennen vuokrauksen alkamis ajankohtaa, varaus on  varmistettava puhelimitse: +358 40 522 39 38

 

1. Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena auton varausvaiheessa sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Ellei vuokraaja saa autoa käyttöönsä tehdyn varauksen mukaisesti, hän voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen. Vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta viivästyksestä aiheutuneista välittömistä vahingoista.

2. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan. Vuokraajalla on velvollisuus tarkastaa mm. moottoriöljyn määrä sekä renkaiden ilmanpaineet ja puutteita havaitessaan ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin.

3. Vuokraajan tulee ilmoittaa mahdollisista auton vaurioista auton luovuttaneeseen toimipisteeseen välittömästi saatuaan auton hallintaansa.

4. Vuokraajan tulee palauttaa auto (lisävarusteineen ja –laitteineen) samassa kunnossa jossa auto oli asiakkaalle luovutettaessa.

5. Vuokraaja tai vuokraajan kuljettajaksi ilmoittama henkilö sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Kuljettajaksi merkitty henkilö saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Hän on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.

6. Auton käyttäminen lainvastaisella tai muulla kuin tavanomaisella tavalla, kuten hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

7. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. Ylinopeutta varten veloitamme 120,-€.

8. Peruutus viikko ennen on ilmainen, alle viikko veloitamme koko vuokra summa!

9. Vuokraaja vastaa vuokra-aikana autosta ja sen varusteista. Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka

 

 

 

9.Varausvelvollinen:

a) Korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.

b) Korvaamaan autosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet.

c) Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

Vuokraaja voi pienentää vastuutaan valitsemassaan laajuudessa erillisellä omavastuun pienennysmaksulla (CDW,TP).

Omavastuun pienennysmaksu ei kuitenkaan kata:

- lumivahinkoja, jos niistä on varoitettu merkillä (lumen pudotus katolta)

- auton renkaille sattuneita vahinkoja

Omavastuun pienennysmaksu ei myöskään kata seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahinkoja:

- ylikuormaus

- tupakanpolton tai viiltojen aiheuttamia vahinkoja

- ajaminen tyhjillä renkailla

- vääränlaisen polttoaineen käyttäminen

- ajaminen auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa

- ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla joita ei ole tarkoitettu autolla ajoon.

Auton tuulilasille sattuneista vahingoista vuokraaja vastaa täysimääräisesti, mikäli hän ei ole hyväksynyt vastuuvelvollisuuden poistavaa lisämaksua (LI).

Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai auton käyttämisestä edellä olevassa kohdassa 6 kielletyllä tavalla taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.

Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Vuokraaja on vastuussa kaikista auton käyttämisestä johtuvista rikosoikeudellisista ja muista viranomaismaksuista, kuten ylinopeudesta määrättävistä sakoista ja rikesakoista sekä pysäköintivirhemaksuista.

9. Jos vuokraajaksi ilmoitettu luonnollinen tai juridinen henkilö tai muu yhteisö kiistää vuokrasopimuksen sitovuuden osaltaan, sopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran maksamisesta ja muista tämän vuokrasopimuksen mukaisista velvoitteista.

10. Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneestä viasta tai autoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Liikennevahinko-, varkaus- tai hirvieläinvahinkotapauksissa vuokraaja on velvollinen tekemään viipymättä ilmoituksen poliisille. Vuokraajan tulee aina toimittaa vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

11. Jos autossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, vuokraaja voi vaatia virheen oikaisua tai virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos auton kunnosta johtuva virhe on olennainen vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon. Viasta tai virheestä aiheutuneesta välittömästä vahingosta vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta.

12.

a) Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra- aika päättyy, kun auto on palautettu vuokraamoon tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen auton palauttamisesta vuokraamon hyväksymään paikkaan.

b) Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.

c) Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä sopimuskauden ylimenevältä ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun lisäksi kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

13. Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene a) suoriutumaan vuokrasopimuksen mukaisista maksuvelvoitteista tai b) käsittelemään autoa asianmukaisesti.

Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä vuokraamolle.

14. Auton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon kirjallista lupaa. Vuokraamo päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan.